ເຂົ້າຢີ່ປຸ່ນ

  • ປະລິມານ: 1000g
  • ຢີຫໍ້: SASANISHIKI
  • ທີ່ມາ:
  • ນຳເຂົ້້າໂດຍ:ປະເທດຢີ່ປຸ່ນ
  • ຈຳໜ່າຍ: ຖົງ
  • ຄຸນປະໂຫຍດ:

Out of stock

27,000