ເຂົ້າຢີ່ປູນSHORT GRAIN RICE Grade B “SASANISHIKI” 5kg

  • ປະລິມານ: 1000g
  • ຢີຫໍ້: SASANISHIKI
  • ທີ່ມາ:
  • ນຳເຂົ້້າໂດຍ:ປະເທດຢີ່ປຸ່ນ
  • ຈຳໜ່າຍ: ຖົງ
  • ຄຸນປະໂຫຍດ:

In stock

120,000

SKU: 2670 Category: