ເຂົ້າຈ້າວຢີ່ປຸ່ນ (Japanese Rice)

  • ປະລິມານ: 5000g
  • ຢີຫໍ້: SASANISHIKI
  • ທີ່ມາ:
  • ນຳເຂົ້້າໂດຍ:ປະເທດຢີ່ປຸ່ນ
  • ຈຳໜ່າຍ: ຖົງ
  • ຄຸນປະໂຫຍດ:

In stock

99,000