ຊີ້ນງົວທີໂບນ (Beef T-Bone Steak)

  • ສົດ, ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ
  • ສິນຄ້າມີຄຸນນະພາບ

In stock

60,000