ໝູສາມຊັ້ນ

  • ສົດ ສະອາດ ປອດໄພ
  • ປະເພດ: ຊີ້ນສົດ
  • ເມນູແນະ: ດາດ-ຈຸ່ມ ປີ້ງ, ທອດ
  • ຈຳໜ່າຍ: kg
  • ທີ່ມາ: ບໍລິສັດ ຊີພິເຟສຊັອບ

In stock

65,000