ໝູຢໍ່ໜັງ 500g

  • ສະອາດ ປອດໄພດ້ວຍມາດຕະຖານຊີພີ
  • ຢໍໜັງແຊບ

18,000