ໝູຝອຍຊົງເຄື່ອງ ກາ ສ ຂອນແກ່ນ 30g. (Chisy Flossy pork with Fried shallot)

In stock

17,000