ໝູນຸ້ມໝັກພິກໄທດໍາ

  • ນ້ຳໜັກ 1ກິໂລ
  • ໝັກເປັນຕ່ອນສະໄລ້
  • ແຊ່ນ້ຳ 5ນາທີ ກໍສາມາດເຮັດອາຫານໄດ້ເລີຍ

39,000