ໝູຍອງກອບ ກາ ສ ຂອນແກ່ນ 60g (Shredded pork)

In stock

30,000