ໝາກເລັ່ນໃຫຍ່ອດສານພິດ200-300ກ

ຜັກສົດໆ ຈາກຟາມ ຊິພີ
ສະດວກ, ສະອາດ, ສະບາຍ ແລະ ປອດໄພ
ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ
8,000 ກີບ/ Kg (8,000KIP/Kg)

7,000