ໝາກເລັ່ນລາສິນີ (ແພັກ) queen tomato

  • ຜັກສົດ, ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ
  • ສິນຄ້າມີຄຸນນະພາບ
  • ຂາຍເປັນແພັກ

Out of stock

5,000