ໝາກເຜັດຂຽວໃຫ່ຍ 200g green pepper

  • ຜັກສົດ, ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ
  • ສິນຄ້າມີຄຸນນະພາບ
  • ຂາຍເປັນຖົງ

Out of stock

5,000