ໝາກຖົ່ວຍັດກົມ 200g

  • ສົດ ສະອາດ ປອດໄພ
  • ປະເພດ: ຜັກສົດ(ປອດສານພິດ)
  • ປະລິມານ: 200g

  • ຈຳໜ່າຍ: ແພັກ
  • ທີ່ມາ: ນິວຊິແລນ

Out of stock

7,000