ໜ້ຽງແຊບແມ່ວັນ

  • ສາລະເປົາແຊ່ແຂງ 1ຖົງ ມີ 5 ກ້ອນ
  • ສິນຄ້າຂອງຄົນລາວ
  • ປະລິມານ 150-200 ກຣາມ/ກ້ອນ

Out of stock

60,000