ໄມ້ຖູ່ 22ຊມ ບັນຈູ 20ຄູ່

  • ສິນຄ້າມີຄຸນນະພາບ
  • ຈໍາໜ່າຍເປັນຖົງ
  • ຂະໜາດ 22 ຊັງຕີແມັດ ບັນຈູ 20 ຄູ່

In stock

2,500