ໂຄກ ລົດດັ່ງເດີມ 1,25ml

  • ຂະໜາດ 1250ມລ
  • 1ແພັກມີ6ຕຸກ
  • 1ແພັກ 33000ກີບ

33,000