ໂຄກ ລົດດັ່ງເດີມ 450ml

  • ຂະໜາດ 450ມລ
  • 1ແພັກມີ12ຕຸກ
  • 1ແພັກ 33000ກີບ

33,000