ແມັກກີ້ 200ກຣາມ

  • ສະອິ້ວແມັກກີ້ຜະລິດຈາກທົ່ວເຫຼືອງ
  • ຂະໜາດ 200ກຮາມ
  • ເຈ
  • ສູດຜັດກົມກອ່ມ

6,000