ແຟນຕ້າລົດໝາກໄມ້ລວມ 550ml

  • ເຄື່ອງດື່ມນໍ້າອັດລົມຍີ່ຫໍ້ ແຟນຕ້າ
  • ລົດໝາກໄມ້ລວມ
  • ບັນຈຸສຸດທີ 450ml
  • 1 ແພັກ 12 ຕຸກ

In stock

34,000