ແຟນຕ້າລົດໝາກໄມ້ລວມ 1,25 L

  • ຂະໜາດ 1,5ລິດ
  • 1ແພັກມີ6ຕຸກ
  • 1ແພັກ 33000ກີບ

33,000