ແຟນຕ້າລົດໝາກສະຕໍເບີຣີ້ 325 ml

  • ເຄື່ອງດື່ມນໍ້າອັດລົມຍີ່ຫໍ້ ແຟນຕ້າ
  • ລົດສະຕໍເບີຣີ້
  • ບັນຈຸສຸດທີ 450ml
  • 1 ແພັກ 12 ຕຸກ/ແພັກ

In stock

4,000