ແຟນຕ້າລົດໝາກກ້ຽງ 450ml

  • ເຸຄື່່ອງດື່ມນໍ້າອັດລົມຍີ່ຫໍ້ ແຟນຕາ
  • ລົດໝາກກ້ຽງ
  • ບັນຈຸສຸດທີ 450 ມີລິລິດ
  • 1 ແພັກ 12 ຕຸກ

Out of stock

33,000