ແຟນຕ້າລົດໝາກກ້ຽງ 1,25L

  • ເຸຄື່່ອງດື່ມນໍ້າອັດລົມຍີ່ຫໍ້ ແຟນຕາ
  • ລົດໝາກກ້ຽງ
  • ບັນຈຸສຸດທີ1250 ມີລິລິດ
  • 1 ແພັກ 12 ຕຸກ

33,000