ແຟນຕ້າລົດໝາກກ້ຽງ 325 ml

  • ເຄື່ອງດື່ມນໍ້າອັດລົມຍີ່ຫໍ້ ແຟນຕ້າ
  • ລົດໝາກກ້ຽງ
  • ບັນຈຸສຸດທີ 450ml
  • 1 ແພັກ 12 ຕຸກ/ແພັກ

In stock

4,000