ເຫັດນາງຫຼວງ 500 ກຣາມ

  • ສົດ ສະອາດ ປອດໄພ
  • ປະເພດ: ຜັກສົດ
  • ປະລິມານ: 500g

  • ຈຳໜ່າຍ: ແພັກ
  • ທີ່ມາ: ກະສິກຳທ່າຊ້າງ

In stock

23,000