ເຫັດຫອມ 200-300g (ແພັກ)

  • ສົດ ສະອາດ ປອດໄພ
  • ປະເພດ: ຜັກສົດ(ປອດສານພິດ)
  • ປະລິມານ:300g

  • ຈຳໜ່າຍ: ແພັກ
  • ທີ່ມາ: ກວງຕຸ້ງ

Out of stock

15,000