ເຫັດນາງຫຼວງ 1000g

  • ສົດ ສະອາດ ປອດໄພ
  • ປະເພດ: ຜັກສົດ
  • ປະລິມານ: 1000g

  • ຈຳໜ່າຍ: ຖົງ
  • ທີ່ມາ: ກະສິກຳທ່າຊ້າງ

Out of stock

33,000