ເຫັດຍົກນ້ຳຕານ Brown Shimeji

  • ສົດ ສະອາດ ປອດໄພ
  • ປະເພດ: ຜັກສົດ(ປອດສານພິດ)
  • ປະລິມານ: 200g-300g

  • ຈຳໜ່າຍ: ແພັກ
  • ທີ່ມາ: ນຳເຂົ້າໂດຍກວງຕຸ້ງ

Out of stock

6,000