ເສືອຮ້ອງໄຫ້ສະໄລ້ 300 ກຣາມ

  • ສົດ ສະອາດ ປອດໄພ
  • ປະເພດ: ຊີ້ນແຊ່ແຂງົ(ຊີ້ນງົວອອດເຕເລຍ)
  • ເມນູແນະ: ດາດ-ຈູ່ມ
  • ຈຳໜ່າຍ: ແພັກ/250ກຣາມ
  • ທີ່ມາ: ປະເທດໄທ

In stock

39,000