ເຂົ້າສານກ່ຳ (ກ້ອງ) 1 Kg

  • ປະລິມານ: 1000g
  • ຢີຫໍ້: ແຄດຕີ້(CT’S)
  • ທີ່ມາ:ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
  • ນຳເຂົ້້າໂດຍ:ເຂົ້າປອດສານພິດຈາກກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າອິນຊີເມືອງສັງທອງ
  • ຈຳໜ່າຍ: ຖົງ
  • ຄຸນປະໂຫຍດ:

In stock

20,000

SKU: 104021003002 Category: