ຫົວແຄລັອດ 200-300ກແພັກ

  • ຜັກສົດໆ ຈາກຟາມ ຊິພີ
  • ສະດວກ, ສະອາດ, ສະບາຍ ແລະ ປອດໄພ
  • ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ
  • 12,000 ກີບ/Kg (12,000KIP/Kg)

In stock

5,000