ຫົວແຄລັອດ

  • ສົດ ສະອາດ ປອດໄພ
  • ປະເພດ: ຜັກສົດ
  • ຄຸນປະໂຫຍດ:
  • ປະລິມານ: 2ຫົວ/200-300g

  • ຈຳໜ່າຍ: ແພັກ
  • ທີ່ມາ:

Out of stock

15,000