ຫອມເປ

  • ສົດ ສະອາດ ປອດໄພ
  • ປະເພດ: ຜັກສົດ(ປອດສານພິດ)
  • ຄຸນປະໂຫຍດ:ຊ່ວຍຢັບຢັ້ງ ແລະ ຊະລໍການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊລມະເຮັງ. ຊ່ວຍປ້ອງກັນມະເຮັງ (ໃບ)
  • ປະລິມານ: 100g-200g

  • ຈຳໜ່າຍ: ແພັກ
  • ທີ່ມາ: ກະສິກຳທ່າຊ້າງ

Out of stock

3,000