ສັນຄໍອານາໄມ1000ກຣາມ

  • ສົດ ສະອາດ ປອດໄພດ້ວຍມາດຕະຖານຊີພີ
  • ຊີ້ນໜຸ້ມ
  • 1ຖົງມີນ້ຳໜັກ 1000ກຣາມ

Out of stock

50,000