ສັນຄ໋ອານາໄມ1000ກຣາມ

  • ສົດ ສະອາດ ປອດໄພດ້ອຍມາດຕະຖານຊີພພີ
  • ຊີ້ນໜຸ້ມ
  • 1ຖົງມີນ້ຳໜັກ 1000ກຣາມ

50,000