ມັນຝຮັ່ງ

  • ສົດ ສະອາດ ປອດໄພ
  • ປະເພດ: ຜັກສົດ(ປອດສານພິດ)
  • ປະລິມານ: 1000g

  • ຈຳໜ່າຍ: ແພັກ
  • ທີ່ມາ: ກວງຕຸ້ງ

In stock

17,000