ຟ້າໄທ ລົດໝູ

  • ຂະໜາມ 425ກຣາມ
  • ເຂັ້ມຈຸ້ນດ້ວຍເຄື່ອງເທດ ແລະ ຜົງເນື້ອໝູແທ້
  • ໃຊ້ໄດ້ກັບຫຼາຍເມນູເຊັ່ນ: ຂົ້ວ, ຈືນ, ຕົ້ມ, ປີງ ແລະ ໝັກ

19,000

Categories: ,