ຜັກຫົມ ako 300G

  • ສົດ ສະອາດ ປອດໄພ
  • ປະເພດ: ຜັກສົດ(ປອດສານພິດ)
  • ຄຸນປະໂຫຍດ:ຊວ່ຍບຳລຸງແລະຮັກສາສາຍຕາ
  • ປະລິມານ: 300g

  • ຈຳໜ່າຍ: ແພັກ
  • ທີ່ມາ: ກະສິກຳທ່າຊ້າງ

Out of stock

6,000