ສະລັດອົດສະຕາລີ້

  • ສົດ ສະອາດ ປອດໄພ
  • ປະເພດ: ຜັກສົດ(ປອດສານພິດ)
  • ປະລິມານ: 500g

  • ຈຳໜ່າຍ: ແພັກ
  • ທີ່ມາ:

Out of stock

25,000