ຜັກສະລັດກອບປອດສານພິ200-300ກ

  • ຜັກສົດໆ ຈາກຟາມ ຊິພີ
  • ສະດວກ, ສະອາດ, ສະບາຍ ແລະ ປອດໄພ
  • ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ
  • 8,000 ກີບ/ 1ແພັກ (8,000KIP/Pack)

8,000