ຜັກບົ້ງ ako 300g

  • ສົດ ສະອາດ ປອດໄພ
  • ປະເພດ: ຜັກສົດ(ປອດສານພິດ)
  • ຄຸນປະໂຫຍດ:ການດູແລຕາ ປິ່ນປົວຕາສັ້ນ, ຕາຕໍ້, ຕາບອດ, ຕາແດງ ແລະ ຕາຄັນເລື້ອຍໆ.
  • ປະລິມານ: 200g-300g

  • ຈຳໜ່າຍ: ແພັກ
  • ທີ່ມາ: ກະສິກຳທ່າຊ້າງ

In stock

10,000