ປາແຊວມອນເອັດລັນຕິກສະເຕັກ Atlantic Salmon Steaks 200-250g

In stock

48,000