ບ໋ອກຄໍລີ້

  • ສົດ ສະອາດ ປອດໄພ
  • ປະເພດ: ຜັກສົດ(ປອດສານພິດ)
  • ປະລິມານ: 1000g

  • ຈຳໜ່າຍ:kg
  • ທີ່ມາ: ກະສິກຳທ່າຊ້າງ

In stock

45,000