ນ້ຳສະລັດຊາຊີອິ້ວຢີປຸ່ນ ກາຄິວພີ KEWPIE

  • ຂະໜາດ210ມລ
  • ບໍ່ໃສ່ແປ້ງນົວ
  • ເປັນອາຫານເຈໄດ້

28,000