ນ້ຳມັນງາສະກັດເຢັນ

• ນຳ້ມັນງາດຳສົດຈາກທຳມະຊາດແທ້ 100%

• ໃຊ້ດື່ມເປັນຢາ

•ໃຊ້ທາກັບຮ່າງກາຍ

ຜະລິດຕະພັນຂອງຄົນລາວ

In stock

189,000