ຕັບໝູ

  • ຊີ້ນໝູ
  • ຕັບໝູ
  • ສະອາດ, ປອດໄພ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ
  • 45,000 kip/ 1Kg

45,000