ຊີ້ນສະໂພກໝູ

  • ສະໂພກໝູຈາກCP Porkshop ສາຂາຮ່ອງເເກ
  • ຊີ້ນຂາຫຼັງໝູ
  • ສົດ ສະອາດ ປອດໄພ ດ້ວຍມາດຕະຖານ ຊີພີ

37,000

SKU: 1004 Categories: , Tag: