ຊີ້ນສະໂພກໝູ

  • ສົດ ສະອາດ ປອດໄພ
  • ປະເພດ: ຊີ້ນໝູສົດ
  • ເມນູແນະ: ປາດຫຼອດ , ຂົ້ວ ,ປີ້ງ
  • ຈຳໜ່າຍ: kg
  • ທີ່ມາ: ບໍລິສັດ ຊີພິເຟສຊັອບ

In stock

63,000