ກະດູກຂ້າງຕິດຊິ້ໜາ

  • ຊີ້ນໝູ
  • ກະດູກຂ້າງຕິດຊິ້ນໜາ
  • ສະອາດ, ປອດໄພ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ
  • 52,000 kip/ 1Kg

55,000

SKU: 1058 Categories: , Tags: , ,