ກະດູກຂ້າງໝູຕິດຊິ້ນໜາ pork rib

  • ຊີ້ນໝູ
  • ກະດູກຂ້າງຕິດຊິ້ນໜາ
  • ສະອາດ, ປອດໄພ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ
  • 52,000 kip/ 1Kg

Out of stock

55,000