ຄໍໝູປິ້ງແພັກແບນ ຈາກ CP Porkshop

  • ຊີ້ນໝູ
  • ຄືໝູປິ້ງ
  • ສະອາດ, ປອດໄພ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ
  • 1ແພັກ500ກຣາມ
  • 35,000 kip/ແພັກ

42,000

SKU: 1280 Categories: , Tag: