ຂ່າປອດສານຜິດ (ຖົງ) galangal

  • ຜັກສົດ, ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ
  • ສິນຄ້າມີຄຸນນະພາບ
  • ຂາຍເປັນຖົງ

Out of stock

6,000