ກຸນຊຽງ ກາ ບ້ານໄຜ່ 135g (Chinese Sauage)

In stock

28,000