ກະຫລໍ່າ ມ້ວງ 1 ກິໂລ purple cabbage

  • ກະລ່ຳມ່ວງ
  • ຜັກສົດ, ປອດສານຜິດ

In stock

20,000