ກະທຽມແຫ້ງ

  • ສົດ ສະອາດ ປອດໄພ
  • ປະເພດ: ຜັກສົດ
  • ຄຸນປະໂຫຍດ: ແກ້ໂລກວັດ, ແກ້ຜົວໜັງອັກເສບ….
  • ປະລິມານ:1000g

  • ຈຳໜ່າຍ: kg
  • ທີ່ມາ: ກວຕຸ້ງ
(1 customer review)

In stock

25,000